PRIVACY WETGEVING

AVG

Privacy Wetgeving AVG
AUTHENTIC verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving.

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?
Dit privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor AUTHENTIC-persoonsgegevens verwerkt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • Bezoekers van onze website
 • Leden van AUTHENTIC
 • Ontvangers van AUTHENTIC nieuwsbrieven en andere mailings
 • Potentiële klanten van AUTHENTIC
 • Personen die betrokken zijn bij een procedure of transactie waarbij AUTHENTIC als belanghebbende optreedt
 • Derden die met AUTHENTIC communiceren
 • Medewerkers van AUTHENTIC
 • Alumni & stagiaires

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT AUTHENTIC?
AUTHENTIC verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door jou aan AUTHENTIC verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de registratie van je lidmaatschap
 • Persoonsgegevens die je aan AUTHENTIC verstrekt in het kader van events, lessen, trainingen of ingeschreven nieuwsbrieven

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande jouw bezoek aan onze website
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee je onze website hebt bezocht, bijvoorbeeld jouw IP-adres
 • Jouw surfgedrag en interesses

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare onlinebronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms
 • Overige op je betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het uitvoeren en onderhouden van je lidmaatschap

WAAROM VERWERKT AUTHENTIC JOUW PERSOONSGEGEVENS? 
AUTHENTIC gebruikt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst
 • Het onderhouden van contact en met je communiceren
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor je interessant kunnen zijn
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van onze medewerkers betrekking hebbende op de Arbeidswet en onze loonadministratie

DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS
AUTHENTIC neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens AUTHENTIC toegang hebben tot jouw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. AUTHENTIC hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij je via info@authenticmoves.nl contact op te nemen met ons.

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN
In bepaalde gevallen kan het voor AUTHENTIC noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals onze sportprogramma’s en dergelijke.
 • Derden, zoals toezichthouders, deurwaarders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden

Doorgifte van jouw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. AUTHENTIC is in dat geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van AUTHENTIC en dus op verzoek en conform instructie van AUTHENTIC handelt, sluit AUTHENTIC met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE
Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat AUTHENTIC jouw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet AUTHENTIC erop toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.

GRONDSLAGEN
Bij de verwerking van persoonsgegevens door AUTHENTIC baseert AUTHENTIC zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij jouw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer je geen lid bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van AUTHENTIC, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketingverwerkingen voor cliënten en actieve contacten van AUTHENTIC. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

BEWAARTERMIJNEN
AUTHENTIC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang AUTHENTIC dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

JOUW RECHTEN
Je kunt AUTHENTIC verzoeken je gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heb je het recht om de gegevens die wij van je in ons bezit hebben op te vragen. Wil je van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen meer ontvangen? Je kunt je op elk moment uitschrijven via info@authenticmoves.nl.

Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. AUTHENTIC zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

KLACHTENREGELING
Bij AUTHENTIC hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze cliënten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in jouw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Je hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door AUTHENTIC in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

STATEMENT AAN VERANDERINGEN ONDERHEVIG
AUTHENTIC behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal AUTHENTIC dit onder jouw aandacht brengen. Niets in deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen AUTHENTIC en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

AUTHENTIC MOVES GINNEKEN

BEN JIJ AUTHENTIC?